กลับเมนูหลัก ประวัติ วัตถุประสงค์ การดำเนินงาน คณะกรรมการดำเนินงาน ประเภทเงินอุดหนุน การสนับสนุน การบริจาค ข้อมูลกองทุน รายละเอียดการให้ทุน

กองทุน ทั่วไป

ผู้บริจาค มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ที่อยู่ มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เงินจัดตั้งกองทุน 880,452.69 บาท

เมื่อวันที่ 2524

วัตถุประสงค์ ทุนดำเนินงานและกิจกรรมทั่วไป

คณะกรรมการดูแลกองทุน มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดูแลกองทุนและการจัดสรรทุน

รายการฝากเงิน

พศ.

ยอดเงินกองทุนสะสม

ยอดเงินทั้งหมดเมื่อสิ้นปี

(ธค.)

รายการฝากธนาคาร

2524

880,452.69

880,452.69

ฝากประจำ ธนาคารทหารไทย

2525

-

996,690.54

ฝากประจำ ธนาคารทหารไทย

2526

-

1,126,260.31

ฝากประจำ ธนาคารทหารไทย

2527

-

1,259,918.89

ฝากประจำ ธนาคารทหารไทย

2528

-

1,422,822.94

ฝากประจำ ธนาคารทหารไทย

2529

1,139,312.89

1,387,616.98

ฝากประจำ ธนาคารทหารไทย

2530

-

1,376,862.43

ฝากประจำ ธนาคารทหารไทย 1,306,415.69

ฝากออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย 70,446.74

2531

1,599,092.96

1,389,732.42

ฝากประจำ ธนาคารทหารไทย 1,306,415.61

ฝากออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย 83,316.73

2532

1,931,253.12

1,449,565.44

ฝากประจำ ธนาคารทหารไทย 1,306,415.69

ฝากออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย 143,149.75

2533

-

1,556,840.38

ฝากประจำ ธนาคารทหารไทย 1,006,415.69

ฝากออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย 250,424.69

ตั๋วสัญญาใช้เงิน 300,000

2534

-

1,658,413.92

ฝากประจำ ธนาคารทหารไทย 1,006,415.69

ฝากออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย 351,998.23

ตั๋วสัญญาใช้เงิน 300,000

2535

1,956,353.12

1,760,556.95

ฝากประจำ ธนาคารทหารไทย 1,006,415.69

ฝากออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย 454,141.26

ตั๋วสัญญาใช้เงิน 300,000

2536

-

1,743,250.49

ฝากประจำ ธนาคารทหารไทย 1,050,000

ฝากออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย 93,050.49

ตั๋วสัญญาใช้เงิน 600,000

พศ.

ยอดเงินกองทุนสะสม

ยอดเงินทั้งหมดเมื่อสิ้นปี

(ธค.)

รายการฝากธนาคาร

2537

-

-

-

2538

2,026,354.53

1,887,275.11

ฝากประจำ ธนาคารทหารไทย 1,092,986.63

ฝากออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย 154,288.48

ลูกหนี้เงินทดรอง 40,000

ตั๋วสัญญาใช้เงิน 600,000

2539

2,208,742.53

1,897,799

ฝากประจำ ธนาคารทหารไทย 1,126,339.72

ฝากออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย 120,959.28

เงินทดรองผู้จัดการ มมก. 500

ลูกหนี้เงินยืม 50,000

ตั๋วสัญญาใช้เงิน 600,000

2540

-

1,823,324.74

ฝากประจำ ธนาคารทหารไทย 1,751,176.85

ฝากออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย 60,886.39

เงินสด 200

เงินทดรองผู้จัดการ มมก. 2,263.50

รับบริจาคแทน 30,500

เครื่องใช้สำนักงาน 43,825

2541

1,962,661.72

ฝากประจำ ธนาคารมทหารไทย 1,827,092.50

ฝากออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย 93,762.70

เงินสด 200

ลูกหนี้เงินยืม 46.50

เครื่องใช้สำนักงาน 41,560

2542

2,100,644.74

ฝากประจำ ธนาคารทหารไทย 273,451.48

ฝากออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย 72,432.77

เงินออมทรัพย์มูลนิธิ 5,113.99

เงินทดรองผู้จัดการ มมก. 46.50

เงินสด 200

เครื่องใช้สำนักงาน 49,400

พันธบัตรรัฐบาล 1,200,000

หุ้นกู้ปูนซีเมนต์ 500,000

 

 

 

พศ.

ยอดเงินกองทุนสะสม

ยอดเงินทั้งหมดเมื่อสิ้นปี

(ธค.)

รายการฝากธนาคาร

2543

1,851,934.-

2,230,162.23

ฝากประจำ ธนาคารทหารไทย 383,426.98

ฝากออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย 79,212.66

เงินออมทรัพย์มูลนิธิ 6,780.53

เงินทดรองผู้จัดการ มมก. 146.5

เครื่องใช้สำนักงาน 60,595.56

พันธบัตรรัฐบาล 1,200,000

หุ้นกู้ปูนซีเมนต์ 500,000

2544

1,859,334.-

2,289,206.41

ทดรองจ่าย 146.50

ฝากออมทรัพย์ 124,161.92

ฝากประจำ 192,341.20

ลงทุนในพันธบัตร 1,200,000.-

ลงทุนในหุ้นกู้ 700,000.-

เครื่องใช้สำนักงาน 55,603.31

 

รายการ รายรับ-รายจ่าย

พ.ศ.

รายรับ

รายจ่าย

รายรับคงเหลือ

รายรับสะสม

2524

880,452.69

-

880,452.69

880,452.69

2525

ดอกผล 116,237.85

-

116,237.85

996,690.54

2526

ดอกผล 129,569.77

-

129,569.77

1,126,260.31

2527

ดอกผล 132,658.58

-

132,658.58

1,259,918.89

2528

ดอกผล 209,003.05

มก. 20,000

ภาษี 26,099

162,904.05

1,422,822.94

2529

บริจาค 468,860.20

ดอกผล 28,134.18

ค่าใช้จ่าย 530,765.20

ภาษี 1,435.14

(35,205.96)

1,387,616.98

2530

ดอกผล 164,920.54

บริจาค 71,000

93,920.54

1,376,862.43

2531

บริจาค 249,780.07

ดอกผล 102,429.99

เข้า กท. ระเบียบ 29,560

บริจาค 309,780.07

12,869.99

1,389,732.42

2532

บริจาค 332,160.16

ดอกผล 114,833.02

บริจาค 387,160.16

59,833.02

1,449,565.44

2533

บริจาค 582,014.07

ดอกผล 147,774.94

บริจาค 622,514.07

107,274.94

1,556,840.38

2534

ดอกผล 159,343.54

บริจาค 57,770

101,573.54

1,658,413.92

2535

บริจาค 25,100

บริจาค 228,584.36

ดอกผล 217,993.03

ค่าธรรมเนียม 2,500

บริจาค 367,.034.36

102,143.03

1,760,556.95

2536

ดอกผล 198,023.54

เบ็ดเตล็ด 1900

ธรรมเนียม 4600

บริจาค 209,030

(17,506.46)

1,743,050.49

2537

ดอกผล 154,193.80

บริจาค 153,010

1,183.80

1,744,234.29

2538

บริจาค 70,001.41

ดอกผล 220,502.82

อุดหนุน 50,531

ค่าใช้จ่าย 44,393

บริจาค 153,601.41

143,040.82

1,887,275.11

2539

บริจาค 182,388

ดอกผล 193,370.39

เงินเดือน 125,900

ค่าใช้จ่าย 12,940

บริจาค 226,374.50

10,523.89

1,897,799

2540

ดอกผล 189,674.89

อุดหนุน 124,479.15

เงินเดือน 163,230

ค่าใช้จ่าย 94,237.50

บริจาค 81,160

(24,474.26)

1,823,324.74

 

พ.ศ.

รายรับ

รายจ่าย

รายรับคงเหลือ

รายรับสะสม

2541

บริจาค 27,000

ดอกผล 230,782.98

เงินอุดหนุน 137,286

เงินเดือน 149,055

ค่าใช้จ่าย 66,207

บริจาค 40,470

12,336.98

1,962661.72

2542

บริจาค 9,360

ดอกผล 112,004.30

เงินอุดหนุน 248,267

เงินเดือน 146,300

ค่าใช้จ่าย 64,148.28

บริจาค 21,200

128,623.02

2,100,644.74

2543

บริจาค 115,574.-

ดอกผล 153,604.93

เงินอุดหนุน 148,967.-

เงินเดือน 169,800.-

ค่าใช้จ่าย 69,728.-

บริจาค 49,100.-

129,517.49

2,230,162.-

2544

บริจาค 7,400.-

ดอกผล 159,948.06

เงินอุดหนุน 172,552.-

เงินเดือน 148,800

ค่าตอบแทน 35,150

ค่าพาหนะ 3,329

ค่าวัสดุสำนักงาน 21,496

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 31,438.50

ค่าธรรมเนียม 660

ค่าเสื่อมราคา 10,182.25

บริจาคเพื่อการกุศล 29,800

59,044.31

51,664.31